is toegevoegd aan uw favorieten.

Wijsgeerige verhandelingen, brieven en gesprekken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de Brieven. 217

zitten. 2) Met den trap onzer kennisfe, Hoe duidelijker, zekerder en met de waarheid overeenkom» ftiger, onze kennis van een en dezelfde volmaakt» , heid is, zo veel te werkzaamer is het verlangen naar dezelve. Ik waag het om 'er nog eene 3de betrekking bij te veegen , zijnde den trap der fchielijkheid iri de verkrijging dezer kennisfe. Hoe minder tijd men noodig heeft om alle deelen der volmaaktheid , die het denkbeeld van een Voorwerp oplevert, na elkander te befchowwen, zo veel te grooter genoegen verfchaft ons de inziende of aanfchouwende kennis dezer volmaaktheid, en zo veel te levendiger wordt de begeerte om dezelve te genieten. Men zoude, in gevolge van deze onderftelling kunnen zeggen, dat de werkzaame kragt der drijfveêren onzer Ziele in de zamengeitelde reede gelijk zij. 1) Met de hoeveelheid van 't goede daar men naar ftreeft. 2) Met den trap of graad der kennisfe die wij van dat goede hebben. En ten 3) Omgekeerd met den tijd die ter overdenkinge van het zelve goede vereischt wordt. Q) Doet men deze vooronder/telling gelden; dan zal

■ daar-

(0 'Er kunnen in veele Gevallen nog meer Wtarneemingen hier bij komen, en de evenredigheid meer te zamengeiteld doen worden. Eij voorbeeld, de Zwaarigheid of de Ligtheid om zich het Goede eigen te maaken. De zwsarigheid vermeerdert het verlangen naar een zaak nog, lot op een zekeren trap. Maar komt zij dezen trap te bo.'

0 S ven,