Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 11 E I 2 E

fing te bezorgen, welke men nog duurder bo' taalt, en wij veronachtzamen de eenvoudigfte, de krachtdadigfte wapenen, welke de natuur geftadig ons onder het oog brengt. Zal men gelooven dat het zeewater ziekten genezen heeft,welke men tot daartoe voor ongeneeslijk hield, of ten minflen voor zeer bezwaarlijk te geneezen? In 1763 maakte ik kennis met verfcheiden lieden, die elk jaar, bij de terugkomst der lente, gewoon waren zich met dat water ontlasting te bezorgen, na vijftien dagen een goeden leefregel gehouden te hebben; van dien tijd af bezigde ik dit heilzame water als een fmeltend middel in 't geneezen van vuurigheden en uitflag, welke alle andere middelen weêrftaan hadden, en ik genas dezelve in den grond. Tien jaaren daarna kende ik te Parijs lachaume, tevoren geneesheer in 't gasthuis voor krijgslieden te Monaco, en vervolgens in dat van Ajaccie, in Corfikai ik deelde hem mijne waarnemingen over het zeewater mede, toegediend als een fmeltend middel. Hij vergenoegde zich niet die met genoegen aantenemen; bij mijn verhaal voegde hij zijne eigen proefondervindingen, en hij gaf mij een handfehrifc te lezen, waarin hij verflag deed van de verbazende genezingen, bewerkt3 door het zeewater , niet alleen tegen puisten en vuurigheden, maar mede nog op kankcrige wonden; hij haalt onder anderen aan

de

Sluiten