is toegevoegd aan uw favorieten.

Over het euangelie van Joannes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EUANGELIE van JOANNES. fï. I: 14. "3 r- 1 • Het begin des Euangeliums van jesus christus des Zoons Gods; Matth. XVI: 16: Gij zijt de christus de Zoon des levendigen Gods; zoo ook joann. VI- 69. 1 Cor. h 9. ? Cor. I: 19. Hebr. BI: 6. x jJL. I: 3, 7- en eltós; dan ook^alwaar zij van eikanderen onderfcheiden worden als Hand. VUL 37Ik geloof dat jesus christus de Zoone Gods ,s; IX: ao: /fff**ff*« urfioni,™ christus ƒ» * S /ff/ A ft en, daar de be¬

teekenis van christus onbeftaanbaar zijn zou, bij voorbeeld: Joann. üh 16. alzoo lief God de waereld gehad, dat Hij zijnen Eeniggeboorenen Zoon gegeeven h eft, Vergeleken 1 Joann. IV: 9. *°- W ta. Ie ook%m "genen Zoon niet gefpaart heeft; ïat zin zou het Reeveren, die ^ ^ff^ <:n^s gegeeven, eigenen christus me gefpaard ZftTZ Letfen wij verder oP alle de twzstredenen turfchcn jesus en de Joden, daar over gehouden St Hij zich Gods Zoon noemde, die alle zouden op eene geheel andere wijze moeten zijn ingericht geweest , indien Hij daar mede niet anders had te kennen gegeeven, dan dat Hij de christus de mesÏÏ; was. Men plaatfe eens in die twistredenen den naam van christus voor die van Zoone Gods, bi voorbeeld Joh. V: x7-3o. X: 3-33 , zoo zal men bevinden, dat noch de tegenwerping dei Joden, noch het antwoord van jesus daar op, eenigen «„ of flot heeft. De Joden beüooten daar ui dat Hij zich Gode even gelijk maakte, zij befchuldigden Hem deswegen van Gódslastering, gelijk zy Hem daarom ook als een Godslasteraar tel- dood veroo deeld hebben; maar zulk eene befchuldiging had ge nen fchijn, indim Hij daar mede niet anders had te kennen gegeeven, dan dat Hij de gssus was^dit L 4