is toegevoegd aan je favorieten.

Over het euangelie van Joannes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EUANGELIE van JOANNES. H. I: 46-52. «45

lands verhooging; want dan eerst zouden de Heide» Ben in Hem gezegend worden.

Volgens dit denkbeeld moeten wij dan de woorden van den Heiland tot nathana'l opvatten, als Hij zegt: van nu aan zult gij den hemel geopend zien; en de Engelen Gods opklimmen en nederdaalen tot den TLoon des menfchen.

Hij noemt zich, gelijk dikwerf in zijne gefprekken en leerredenen den Zoo» des menfchen, en niet zelden moet die uit het gebruik van deeze benaaming licht ontvangen. Wij zullen derhalven, daar zij ons ter deezer plaatfe het eerst voorkomt, het noodige ter ophelderinge daar van zeggen.

In het Hebreeuwsch, of, het geene nu gefprooken werd, het Sijrisch, in tongval daar van alleen verfchillende, werd de mensch eenes menfchen Zoon genoemd; zoo heeft, bij voorbeeld, de Sijrifche overzetting: Matth. IV: 4. Er is gefchreeven, dat eenes menschen zoon, hij brood alleen niet leeven zal; zelfs noemt zij adam eenes menfchen Zoon. ' De Propheet ezechiül weet men, wordt meermaal ge« naamd menfchen kind; wij zeggen ook menfchen kin* deren; en bedoelen niet anders dan of wij zeiden: menfchen. De benaaming dan van menfchen Zoon is van eene algemeene beteekenis, en duidt derhalven niet bepaaldelijk aan een gering en onaanzienlijk mensch, gelijk (bmmigen meenen; offchoon ('om ijds die benaaming, wegens het verband, eene meer be-* paalde beteekenis krijgt.

Dan jesus noemt zich niet onbepaaldelijk eenes menfchen Zoon, maar bepaaldelijk met een dubbeld lidwoord: ce Zoon des menfchen. Dit heeft aanleiding gegeeven om te denken, dat door den mensch

ver-