Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s8 ONTLEDENDE VERKLAARING

vraaging en beantwoording, ten overftaan van den Hoogepriester Jefus Christus, vrijwillig en welberaaden verklaaren, over te gaan in Gods huisgezin, gelijk ze werkelijk daar door verkrijgen een nieuw geflacht, nieuwen naam, nieuwen godsdienst, nieuwe waardigheid, en nieuwe erfgoederen. Deze Geest van kinderaanneeminge hadden zij ontvangen. God had hun niet alleen aangetekend in zijn Teflamcnt, maar werkelijk den Geest des geloofs gefchonken, waar door zij ondervraagd wordende, op alles ja en amen zeiden. Men zie van deze aanneeminge Joh. I: 12. en Gal. III: 20". — Door dezen Geest roepen zij Abba Vader. A'jS/3» * x«7^, zijnde het eerde een Sijrisch, het Iaatfte een Grieksch woord, beide Vader betekenende. Deze worden hier in 't roepen van Gods kinderen bijeengevoegd, (*) niet alleen om de hartlijke liefde, tedere drift tot den Vader, en gehechte gezetheid op dien naam te kennen te geeven, maar vooral om ons te doen begrijpen, dat en kinderen en volwasfenen dezen naam van Vader moesten gebruiken.Ab b a is de naam die kinderen gebruiken, eerst in Sion gebooren,n«?^ Vader is de naam welke past in den mond van jongelingen, meerder gevorderd in de genade ! Dus roepen Gods kinderen , door den Geest der Kinderaanneeminge, dat is door dien Geest,

als

(*) Conf. Calliiiii HyiriR. in Dian. vs. 6 cn S.

Sluiten