is toegevoegd aan uw favorieten.

Vervolg op de Hollandsche consultatien en advysen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONSULTATIEN en ADVYSEN.

fettione in fpem futurarwn nnptiarum word gegeven, gemerkt zodanige precieufe Juweelen aan de bruid worden gefchonken om haar leven lank geduurende in pompam & oftentalionem maritalis dignitaris by baar gedragen te worden - of ten anderen geconfidereert, quod hcec donatio ex jure doti, cujus remumratio queedam cenfetur, inhocfimilis fit, quod quemadmodumuxor fioluto matrimonio dotem recipit tit. C. fioluto matrimonio ita & vir donationem proptcr nuptias C. uit. X. de donat. int. vir. & uxor. §. 3. inftit.de donat. boven dien ftaat ook aan te merken, dat na de dispofitie van rechte eo cafu, den eigendom van de gegeven zaken, waarlyk niet overgaat op de vrouw; maar alleen aan haar komt te geven kis fpecialis hypothees, pro ficuritate dotis ex L. 29. C. jur. dot. porro Jufiinianus etiam inchoari & augeri hujus modi donationes propter nuptias fiante matrimonio permifit. L. uit. C. de don. anti nupt. d. §. 3. infiit. de donat. modo datis quantitatem minime excedant, dat anders geenzints ex fenatus confulto de prohibita inter vu rwn £5* uxorem donatione zoude konnen beftaan hebben, nifi dos donatio propter nuptias effent genera improprice donationis inter yjvos, zo dat de wille omtrent deze gifte tanquam cafus omiffus iii contraÜu antcnuptiali moet gelaaten worden , aan de determinatie van het voorheen geallegeerde recht, en bygevolg reftitutie fubjecT:. Konnende als dan ook by den langft leevende geen verdere voordeden uit het teftament geprastendeert worden; maar indien den voorfz bruidegom langftlecvende, zich aan het tefta. ment wil houden, zo is het conftant dat door de revocatie van de huwlykfche voorwaarden, daar by fpeciaal gedaan, de zaken zodanig moet worden ingezien als of daar nooit eenige huwlykfche voorwaarden gemaakt was, tot zulken effecte, even of de ftatutaire gemeenfchap geintroduceert was, en dat dienvolgende de helft van de geheele nalatenfchap en gemeenen boedel jure communionis op den voorfz. langltleevenden was gedevolveert, die ook uit kragte van den gemelden teftament reufferen moet van 't bezit, ufufruét. en genot van de andere helft, zonder dat des Tcftatrices erfgenamen bevoegt zyn, des hem eenige turbe ofte moleft san te doen, veel min te fuftineren, dat uit kragte van de gemelden voorboden ofte geapprobeerde coftumen, haar

P 2 de