Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

246 CONSULTATIEN en ADVYSEN.

op de interpofitie van het gedecreteerde huis fpecialyken zyn gedagvaart, en haar aldaar niet hebben bekend gemaakt, maar laaten verfleeken, en zulks als geconfenteert in de interpofitie van 't decreet, dat misdien ook juffrouw w a n n e m i k e r s niet is bevoegt, orn ten laften van hetzelve gedecreteerde huis eenige aótie te inftitueeren, en bygevolge mede niet tegens de geene, die haar als borgen voor ofte nevens het voorfz. huis ofte hypotheecq hebben gefteld , om redenen niet alleen dat-het voorfz. huis of hypotheecq moet werden geconfidereert, ais iets waarop den crediteur of verkoper-van 't zelve principaSyk heeft gezien , en dat zo wanneer als het principaal is bevryd, ook bygevolgen het acceffoir, 't welk zyn de borgen, mede moeten zyn gelibereert, arg. § ejus fin. Inftit. de replicat. ex quo conftat quod exceptiones , quce competunt debitori, etiam competunt fidijufi'orib. ejus L. 7. §. ï. ff. de except. Maar inzonderheid, om dat by het placaac van Koning Philips,geëmaneert den 21. February 1564. klaarlyk cbnfteerd, dat een borg niet mag werden aangesproken, voor en aleer 't hypotheecq,'t welk daar nevens is gefteld, ten uiterlten is geëxecuteerd , 't welk alzo in deezen niet is gedaan , ja dat zelfs juffrouw wannemakers, en die geene daar zy haar regt van heeft bekomen,' haar hebben laaten verfteeken van hetzelve hypotheecq door een pure negligentie of verzuim , zo kan ook in cas fubject ten laften van de borgen niet werden geageert, ncgligentia enim cuique fiua, non alteri nocere debet, L. 173.'§. L. 155. ff. de reg. /w.,maar behoord de gemelde juffr. wannemakers haare actie te inftitueeren , uit kragte van haar tranfport, ten laften van biljet en wasson, te meer alzo dezelve gedagvaart zynde, haar niet hebben bekend gemaakt op de interpofitie van 't gemelde decreet, en alzo oorzaak zyn dat juffrouw wannemakers, van haar hypotheecq, en bygevolgen van haar bewys is verlteeken.

Aldus geadvifeert binnen Leiden, den 6. Mai 1661.

(En was getekend)

h. va n gerwen.

LXXXIV.

Sluiten