is toegevoegd aan uw favorieten.

Vervolg op de Hollandsche consultatien en advysen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONSULTATIEN en ADVYSEN.

3^5

Teftamenten. admitteert, zo zonderde wetten aan een zyde gefield) uit de bovengemelde definitie moeten volgen , dat niet alleen intame perfoonen, maar ook een vader, grootvader, zoon, zoon^zoon, broeder, oom en anderen, 't zy adfcendcnten, defcendenten of collaterale bloedverwanten overeen Testament, waarby tot erfgenaam werd geinftitueert hunne zoon, dogter, vader, moeder, grootvader, grootmoede , broeder, fuster of ander nabeftaande, van wien zy in tyden en wylen de erfenifte te verwagten hebben, als Getuigen mogen werden gebruikt.

En confequertelyk mede, zoude aldus iemand boven de gunst en genegentheid van 't bloed, 't geen volgens 't gemeenefpreekwoord kruipt daar 't niet gaan kan, ook tot zyn eigen voordeel kunnen getuigen.

't Welk zo men door de fchyn heen ziende, de natuur der menfehen confidereert , een zaak is die tegens alle reden aanloopt, cn waaruit bygevolg klaarlyk blykt, dat 't bewys van een Teftament naar de billykheid gefproken, aan de verklaringe van ongeloofwaardige Getuigen niet kan werden gedefereert , dus moeten dan om dezelve ongerymtheid te ontgaan, twee Teftamentaire Getuigen geloofwaardige perfoonen zyn.

Zo als ook dien conform, 'ï eeuwig edict van Keizer Karei, in dato den 4. OÜober 1540. by 't 14. Art. wel uitdrukkelyk inhoud, dat geen Notarisfen eenige Teftamenten zullen mogen paffeereu van perfoonen hen onbekend, dan ten overftaan van lieden van eere, en waardig van geloove als Getuigen, zonder dat by 'c gemelde eeuwig edict , om voorverhaalde redenen onderfcheid werd gemaakt, of de Teftateur zyn Teftament ondertekend of niet.

Gelyk dan mede tot verder begrip dat de geloofwaardigheid van Teftamentaire Getuigen niet alleen naar reden, mitsgaders volgens de vooi fz. ordonnantie van Keizer Karei , maar ook naar ftyl cn practryeque werd gerequireert ; de Notariffen van ouc's doorgaans en nog heden ten dage vecltyds gewoon zyn, üa'-fi 't einde van hunne Teftamenten te affirmecren, dat dezelve zyn gepaifeert ten overftaan van twee geloofwaardige Getuigen.

En nademaal 'c '1 eftament in deezen is verleeden vooreen Zz 3 No-