is toegevoegd aan uw favorieten.

Vervolg op de Hollandsche consultatien en advysen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONSULTATIEN en ADVYSEN. 453

gemelde cornelis jansz jonker, zig niet verklaarende voor erfgenaam uit het vooriz. teftament, bevoegt is na regten, om in gevolgen van de voorfz. Huwelykfche Voorwaarden , onder zig in volle eigendom te behouden allede goederen byM aartje cornelisz nagelaten, zonder aan iemand eenige de minfte uitkeeringe daar van te doen.

Want al is het zo dat in Holland de conthoralen wel vermogen met gemeen confent by uiterfte wille van de Huwelykfche Voorwaarden af te gaan, voor zo veel dezelve eenig beding van voordeel'voor een van byde de echte luiden begrypen; zo is evenwel buiten alle bedenkinge, dat zonder bewilliginge van die "eene,-aan wien by vopraftyvighejd zyns Echrsgenoots eenige voprdeélen befprooken zyn, zodanig regt noch door acte onder den leevende, noch door uiterfte vrille van de eerstftervende kan worden ontnomen; maar dat ter contrarie in zodanigen geval de Huwelyks Voorwaarden voor onwederroepelyk te houden zyn, en zulks na den eige aart en natuure van alle contracten en overeen komften., volgens de klaare en bekende Text in l. 3. C de obligation. 6f aUion. Simon van Leeuwen eens. forens, part. 1. lib. 1. cap. 12 num. 16. in mid. Blykende bovendien de zekerheid deezer definitie ook zeer evidenteiyk daar uit, dat, zo wanneer al by byder conthoralen gezamentlyke vrye wille de Huwelykfche Voorwaarden door teftament expreffelyk in het geheel of ten deele mogte zyn gerevoceert en te niete gedaan, het echter aan de langftlevende vryftaat weder te keeren tot de Huwelykfche Voorwaarden, en zig van dezelven te bedienen ter bekominge Van die voordeden, die hem daar by toegezegt en befprooken zyn , eeven als of nimmermeer eenige revocatie van Huwelykfche Voorwaarden door uiterfte wille waare gefchied. Gemerkt die caifeeringe en herroepinge van Huwelykfche Voorwaarden, by teftament gedaan, een gedeelte maakt van'het zeiven teftament. en vervolgens na de aart en eigenfehap van alle Uiterfte Wille, tot de dood des teftamenrmaakers toe wederroepelyk is, l. \.ff. de- adimnd. vel. transfer end. legatis. appendix van decifiën, van den Hoge en Provintialen Raade van Holland, agter kt eerfte volume van het derde der Hollandfche confultatien.

Lil 3 pag. ■