is toegevoegd aan uw favorieten.

Vervolg op de Hollandsche consultatien en advysen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONSULTATIEN en ADVYSEN. 457

Steden; als mede copye van Oélroye by Keizer Karei, aan Burgermeefteren van dezelve ftad Weesp gegeeven den 27. O&ober 1552. noch copie van zekere denunciatie, by de Wel Ed. Heeren Droflaart van Muiden, en Baïfheuw van Gooiland, enz. op het fubjecT: van de voorfchreve Keure den 9. February 170?. aan de Heeren Burgermeesteren en Vroedfchappen van Weesp gedaan, met nog twee naderen dcnuntiatiën en inftantiën, van wegen en aan dezelve refpeftivelyk gedaan , met de refolutiën van dc Heeren Burgermeesteren en Vroedfchappen van Weesp, daar op fucceffivelyk genomen den 23. April , en 2. Mai beide deezes jaars 1705. nog copie van den Eed van de refpeétive V-oedfchappen van de ftad Weesp, zo die by de Ed. Groot Mog Heeren Staaten van Holland en Weftvriefland is gearrefteert geworden den 13. January 1622. drie byzondere Memoriên van Refolutiën en Ordonnantiën , ten deele by de Heere Burgermeefteren en Vroedfchappen van Weesp, ten deele by de Heeren Vroedfchappen derzelver fteden alleen , refpeftivelyk van tyd tot tyd genomen en gemaakt, en voorts ook in faéto onderrigt, dat 'er niet gevonden werd, dat by memorie van menfehen eenige Keuren binnen de ftad Weesp, by Burgermeefteren van de ftad Weesp, met behulp en adfiftentie van den Officier van derzelver ftede volgens de letter van de voorfz Ofbroye zyn gemaakt.

En werd gevraagt r. of de voorfchr. Ordonnantie en Inftruftie voor den Commilfaris van het Binnenveer van de ftad Weesp na de ftad Amfterdam, ten opzigt van zyn forme, en wei na behooren is gemaakt?

2. Wat men de heer Droflaart op zyn Wel Ed. fucceffive denunciatie , en verzoeken zal dienen toetevoegen, of te laaten toekomen?

3. Ingevalle zyn Wel Ed. met het geene denzelve toegediend zal worden, geen genoegen mogte neemen, en de zaake mitsdien tot verwydennge, of anders ook tot proceduren onverho. pentlyk mogten uitberften ,of de refpeétive Heeren Burgermeesteren en Vroedfchappen in hun privé namen over de onkoften, die op of ter occafie van die verwyderingen zullen komen te vallen, met regt zullen kunnen worden aangefproken, dan , of

Mmm de-