Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de HOLLANDSCHE ADVYSEN, enz. 2?.

Bid. bladz. 62.

Dat niet confteert, dat de befchreve Romeynfiche Rechten alhier in Hollant by gemeen confent ofte eenige Refolutie zyn aangenomen. Het contrarie gevoelen als meer gerecipieert, komt ook meer overeen met de waarheid, gelyk wytlopig: leert Hug. de Groot Inleid. i.Bock 11. Deel. num. 25.26. 2-7. want hedendaagfeh word het Burgerlyck of Romeynfch Recht foo verre geobferveert, als het zelve door de gewoontens niet is gederogeert, of de quaïftie of het voorgemelde thema niet bepaalt. Zie Vinnius ad § 39. Inftit. de Rer. divif. num. 9. in fine; confilia hic 1 Deel conf. 48. en 2 derde Deel conf. 54. num. 10.11. 12.

Joh. Faber , ad Inftit. de jur. natur. geallegeeit by Lamb. Qomsadverfipart, 2. tract. 4. is dan ten eenenmaal het fpoor byfter, wanneer meent, dat zo 'er een geval zich voordoet, dat by de wetten niet is bepaalt, dat men dan zyn toevlugt moet nemen niet tot het jus civile, maar tot de ftatuten en gewoontens van de naafte plaatfen; want indien dit konde aangaan, dan zoude het jus civile nooit geen plaats hebben, dat zeer abfurd is te ftellen, om dat de ftatuten, wamieer tegens het gemeene Recht aanlopen in een engen en eigentlyken fin moeten verftaan worden, en datfe ook het gebied van den wetgever niet kunnen te buiten gaan; En dit gevoelen omhelfen ook de Rechtsgeleerden in de confilien alhier 4 deel conf. 369. en 2 derde deel conf. 85. num. 32. 33. Gai£ lib. 2. obferv. 151. num- 3. Ën dit toont ook met meerderen aan Jacob Omphalius de civil.politic- lib-1 cap- 52. num. 5. 6- en Sichardus ad L. 6- cod. de inftit. et fiubft.

I Deel confultat- 48. bladz. 63. Ende fiulcks bv fommige DD. gefeyt wert , te wefien alienatio legahs- Hier wort wederom wytlop g gehandelt over

D 2 de

Sluiten