Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT van den UITGEEVER.

maak van een aangenaam en nuttig onderhoud verfchajfen, daarenboven voor een man van genie genoegzaams ftojfe aan de hand geeven , om een Lofreden op te ftellen van deezen waarlyk grooten Forst, wiens uitmuntends verdienften overvaar dig waren, door de pen van een thomas, te worden afgefchilderd.

Wy zouden hier nog veel tot lof van deeze Verzameling kunnen.byvoegen, doch daar dezelve geene aanpryzing nodig heeft, moeten wy alleenlyk den Leezer melden, dat dit Deeltje eerlang door een tweede zal gevolgd worden, waar by men een korte befchryving zal vinden van de byzondere omflandigheden dier Mannen , welker Naamen men aan het einde van ieder Anecdote vindt opgetekend, met aanwyzing, wanneer , en op welke wyze, zy gemeenzaamen omgang met Czaar peter gehad hebben, en, by welke gelegenheid, zy de opgegeeven Anecdoten bygewovnd of gehoord hebben.

VOOR-

Sluiten