is toegevoegd aan je favorieten.

Echte anecdoten van Peter den Grooten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van PETER, den GROOTEN. 77

ondervvys voor de Heelmeesters, en een zekere oefening in de praktikaale Geneeskunde. Hier by beval zyn Majefteit aan den Bibliothecaris sc huma chrr, die, onder de opperdiredtie van zyn Lyfmedicus areskyn, tot opziender van dit Kabinet was aangefteld, dat, daar nu alles in behoorlyke orde was ingericht en ten toon gefteld, ieder, die lust hadde om het te bezichtigen, vry ingelaaten, rond geleid, en, met aanwyzing en verklaaring der zaaken, onderweezen zou worden.

Jaouschinski prees deeze verftandige en goedgunftige inrichting van den Czaar ten hoogften, doch voegde 'er uit een overdreeven financiezucht nog deezen voorflag by: dat namelyk, daar, tot onderhoud van zulke kostbaare zeldzaamheden ,jaarlyks zekere onkosten vereischt wierden, ieder, die het bezien wilde , wel een of twee roebels by de intreede in den busch zou'kunnen fteeken of geeven; hieruit zou men een Kas kunnen maaken, tot onderhoud en vermeerdering van deeze verzameling.

De Czaar, die zyne onderdaanen op alle wyzen zogt uit te lokken om zich in Natuur en Kunst ervaren te maaken ,viel jaguschinski terftond in de reden, en zeide: „paul iwanowitz, gy „ fpreekt onverftandig, en uw voorflag zou myn

oogmerk meer verhinderen dan bevorderen. „ Want wie toch zou zich om myne Natuurlyke ,, zeldzaamheden bekreunen, of myn Kabinet begee„ ren te zien , als hy 'er nog geld voor betaalen

moest? ' Veel eer beveele ik hiernevens,

. „ dat