Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING. n

verklaaring der Staten zelve by den aanvang der regeeringe van philips II. in den jaare 1555. gedaan, waar de Staten den Koning bedanken „ dat Hy hun wel voor zyne fubje&en en Onder„ zaaten heeft willen aannemen (20) ," hetgeen ook de Verbondene Edelen ten jaare 1566. erkend hebben in hun fmeekfchrift, welks gefchiedenis zeer fraai is opgehelderd door den Hooggeleerden Heer j. w. te w ater (21), alwaar zy wel klachtig vallen over de geftrengheid der wetten, maar geenszins tegen de wetgevende macht zelve iets inbrengen; ja nog in den jaare 1572. betuigden de Staten van Holland zelfs, die zich afzonderden en te Haarlem vergaderden, dat zy dit deeden, niet, om dat zy daartoe gerechtigd wa-

ren f ( het tegendeel zal daarna blyken )

maar, (gelyk zy het op eene beleefde wyze wilden doen doorgaan ) „ om dat het Lqjid verlaten „ was van de Overigheid, 't Hof van Holland,

en 's Konings Ambtenaar en" (en te recht; want de Staten zelve hadden geene beambten, noch Regeeringen van Magiftraten , gelyk de gel. van slingeland zelve erkent) „ en

dat zy daarom zonder diminuüe van zyne Maje" fteits rechten, die zaaken by der hand namen'' " Uit welk alles overvloedig blykt, hoe onwaar het zy, dat de Regeeringsvorm onder de Graaven drieledig zoude zyn geweest; daar de aangehaalde plaatzen ons duidelyk leeren, dat de Staten van Holland onder de Graven nimmer het

min-

(20) Aart van dergoes Registers der Dagvaarden van Holland. I. D. bladz. 172.

(21) Hifiorie van V verbond en Smeekfcbrift der Edelen,

Sluiten