is toegevoegd aan je favorieten.

Geschied- en staatkundige verhandeling over het recht verstand der Unie van Utrecht met betrekking tot de heeren stadhouders van Holland en Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING. 83

den te leggen, aan de Stadhouder en overgelaten, en moeften die, op hun bevel, Guarnifoen innemen ; en dit leert ons den zin verllaan van deze woorden: „ Zo dat alle Steden en Vlekken altyd M 't Krygsvolk of Garnifoen hun toegezonden,

elk in 'den zynen, op goeddunken zyner Door„ luchtigheid by provifie zullen ontfangen, alvo« „ rens daar tegen eenig vertoog te doen ( 20 ).' Desgelyks hadden zy ook het recht van Patenten ( 21). . ,1

Ten opzichte van al het overige, de macht naamlyk, om alles te verrichten, wat tot behoudenis en verdediging van het Hollandsch Territoir diende, daarin wordt Hem al mede niets nieuws toegekend, vennids deze macht uit krachte van de Commisfie (22) altyd den Stadhouder-en,. en dus ook tot hier toe willem l. als 's Konings Stadhouder, hadt toebehoord (23).

Hier

(20) Zie p. paui.us, Unie van Utrecht, II. D. bl. 5, 8. Bor, VlU. B. fol. uo- verlb.

(21) Vergel. slingeland , Staatk. Cefchr. I. D* bladz. 175, 190.

(22) üit erkenden ook zelfs de Staten van Holland onder d?n Stadhouder maurits a. 1587., in de Deduftie aan Leicester overgegeven , waar zy zeggen; „ dat de „ Gouverneurs van alle oude tyden zyn geweest en nog zyn ", Capitains Generaal van haar Provintie, en tot haar las-

ten ftaat al wat de verfeekering enz. en daarom zyn de Staten te meer veroorfaakt het recht van de Gouverneurs ", te maintineeren , zo ten opfichte van den Eed van obe* " dientie ( aan hun te doen) als van 7 veranderen der „ Garr.ifoenenP Boa, III. D. XXtll. B. bladz. 81.

'col. a. .at

(23) Zie de Infiruclie van carel, A. I53J- Art- *• de Commisfie van hen rik van Nas/au, d 9. Feb. 1515. van den Graave r e n é de Chalons, d. 4. Oét. 1540., by slingeland, I. D. bladz. 77. volg. waarmede de ove-

E 2 ii"