Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. HOOFDDEEL.

defen was een Feest der Joden, ende Jefus gingh °p na Jerufalem. 2. Ende daer is te Jerufalem aen de fchaeps-[poorte] een badtwater, het welck in het Hebreeuwsch tocgenaemt wort Bethesda, hebbende vyf zalen. 3. In defelve lagh een groote menighte van krancke, blinde, kreupele, verdorde, wachtende op de roeringe des waters. 4. Want een Engel doelde ■neder op fekeren tijt in dat badtwater, ende beroerde het water: die dan eerst daer in quam na de beroeringe van het water, die wiert gefont, van wat fieckte hy oock bevangen was. 5. Ende aldaer was een feker menfche die acht ende dertigh jaren kranck gelegen hadde. 6, Jefus fiende defen liggen, ende wetende dat hy nu langen tijt gelegen hadde, feyde tot hem, Wilt gy gefont worden? 7. De krancke antwoordde hem, Heere, ick en hebbe niet een menfche om my te werpen in het badtwater, wanneer het water beroert wort: ende terwijle ick kome, foo daelt een ander voor my neder. 8. Jefus feyde tot hem, Staet op, neemt uw' beddeken op, ende wandelt. 9. Ende ter/lont wiert de menfche gefont, ende nam fijn beddeken op, ende wandelde. Ende het was Sabbath op den felven dagh. 10. De Joden feyden dan tot den genen die genefen was, V Is Sabbath, het en is u niet geoorloft het beddeken te dragen. 11. Hy antwoordde haer, Die my gefont gemaeckt heeft, die heeft my gefeght, Neemt uw' beddeken op, ende wandelti 12. Sy vraeghden hem dan, Wie is de menfche, die u gefeght heeft, Neemt uw' beddeken op, ende wandelt? 13. Ende die gefont gemaekt was en wist niet wie hy was: want Jefus was ontweken, alfoo daer een [groote']

feha-

Sluiten