Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX. H O O F D D E E L.

I. Ende voorby gaende, fagh hy eenett menfche blint van de geboorte af: 2. Ende fijne difcipelen vraeghden hem, /eggende, Rabbi, wie heeft *er gefondightt defe ofte fijne ouders, dat hy blint foude geboren worden? 3. Jefus antwoordde, Noch defe en heeft ge» fondight, noch fijne ouders: maer[dit is gefchiet] op dat de wercken Godts in hem fouden geopenbaert worden. 4. Ick moet wercken de wercken des genen die my gefonden heeft, foo langh het dagh is: de nacht komt, wanneer niemant wercken en kan. 5. Seo lange ick in de werelt ben, foo ben ick het licht der werelt. 6. Dit gefeght hebbende, fpoogh hy op de aerde, ende maeckte fiijck uyt dat fpeeckfel, ende ftreeck dat fiijck op de oogen des blinden, 7. Ende feyde tot hem, Gaet he* nen, wascht u in het bsdtwater Siloam, (Jiet welck evergefet wort Uytgefonden.~) Hy dan gingh henen ende wiesch hem, ende quam fiende. 8. De gebueren dan, ende die hem te voren gefien hadden dat hy blint was, feyden, Is defe niet die fat ende bedelde? 9. Andere feyden, Hy is 7: ende andere, Hy is hem gelyck,. Hy feyde, Ick ben 't. Io. Sy dan feyden tot hem, Hoe zijn u de oogen geopent? 11. Hy antwoordde ende feyde, De menfche genaemt Jefus maeckte fiijck ende beflreeck mijne oogen, ende feyde tot my, Gaet henen aen het badtwater Siloam, ende wascht u. Ende ick gingh henen, ende wiesch. my, ende ick niert fiende. 12. Sy dan feyden tot hem, Waer is die? Hy feyde, Ick en weet het niet. 13. Sy brachten hem tot de Pharizeen, hem [namelick] die te voren blint [geweest was.} 14. Ende het was Sabbath, als Jefus A x 't'fiijck

Sluiten