is toegevoegd aan uw favorieten.

Over het euangelie van Joannes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

456- VERKLAARING van het

Als de Zoone Gods aangemerkt, die één was met

^r' d°et Hij' het zelfde dat de Vadt* doet! Hoofdd V: 19, waarom wij dikwerf ontmoet hebben, dat Hem en den Vader het zelfde werk wordt toegekend, zie Hoofdd. X: 27-30. Doch in zijJie betrekking van des Vaders gezant, en nog verkeerende in zijn vernederden ftaat, kende Hij ailes den Vader toe; maar nu fprak Hij van het geene plaats zou hebben, na dat Hij uit'den dood zou zijn opgewekt, en alle magt in hemel en op aarde ontvangen hebben. — Gepast ook bediende Hij zich van de bewoording van trekken. Het zou toch geen geringen tegenftand vinden, een, die, als een Godslasteraar en oproermaaker, gekruist was, te erkennen voor den Zoone Gods, en den Verlosfer van het menschdom; terwijl de overfte der waereld ook niets zou onbeproefd laaten, om de vooroordelen, uit het kruislijden ontftaande, te fterken, en al zijn list en magt aan te wenden, om den voortgang' van het Euangelie te verhinderen. Dan, desniettegenflaande zou de Heiland allen tot zich trekken; Hij zou, gefield tot een Vorst en gebieder der volken, het Euangelie zijner genade en heerlijkheid zenden, waar het Hem behaagde, en door zijnen geest de volken in gehoorzaamheid aan zich onderwerpen. — Hij zegt ook, met zekeren nadruk, ik zal allen tot mij, of tot mij zeken trekken. Hij (lelt zich tegen den overften der waereld, van welken Hij gezegd had, dat die zou buitengeworpen worden Hij zou zondaaren uit des Satans magt trekken en tot zijn koningrijk overbrengen, en hen zoo geheel aan zich verbinden, dar Hij het voorwerp van hun geheel vertrouwen, onderwerping en dienst 30u zijn!

Dit