is toegevoegd aan je favorieten.

Over het euangelie van Joannes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EUANGELIE van JOANNES. H. XIV: 25,26. 201

Van dit alles zou de Geest hen onderrichten ; maar hoe onderrichten? Het is blijkbaar, dat, naardien jesus hen met deeze belofte troost tegen zijn vertrek, Hij hun een denkbeeld geeft, dat de Geest hun Leeraar zijn zou, gelijk Hij het geweest was; en derhalven de Geest zelf, zonder tusfchenkomst van anderen, hen leeren zou. Hier uit vloeit voort, dat dit onderwijs, als niet gelegen in uitwendige voorftellingen, beftaan zou in werkingen van den Geest op hun verftand, oordeel en neigingen, waardoor zij de waarheden, die hun reeds verkondigd waren, recht zouden bevatten, hun oordeel daar van volkomen overreed worden, terwijl zij tevens de vertroostende en heiligende kracht der waarheid zouden ervaaren. Daarenboven zou de Geest , even als voorheen aan de Propheeten, hun openbaaringen geeven, en hen, in het voordraagen en befchrijven daar van, bellieren, en voor dwaalingen beveiligen. Hierom dat hun woord en fchrift tot een onfeilbaaren regel van geloof en wandel voor de kerk , in alle tijden, zou verftrekken.

De Geest zou hun ook alles indachtig maaken, wat jesus hun gezegd had; de waarheden , die Hij 'geleerd , de voorzeggingen, die Hij gedaan, de pligten , die Hij voorgefchreeven, en de beloften, waarop Hij de hoope gevestigd had ; Dit alles, van het welke zij zoo veel vergeeten hadden, zou de Geest hun te binnen brengen.

Begreepen zij dan nu nog veele dingen niet , en was hun veel ontdacht; zij konden zich troosten, dat, fchoon Hij, die hun Leeraar geweest was, van hun heen ging, de Geest in zijn plaats komen zou, N 5 waar