Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

js VERKLaARHNTG van het

Mtider Discipel dan, die den Hoogepriester bekend was} ging uit, en fprak met de deurwaarfter, en bragt Pe* trus in. 17. De dienstmaagd dan, die de deurwaarfier was, zeide tot Petrus: en zijt ook gij niet uit di Discipelen van deezen menfche? Hij zeide: ik ben niet. i8. En de dienstknechten, en de dienaars ftonden, hebbende een koolvuur gemaakt, om dat het koud was, en warmde zich. Petrus flond bij hen, en warmde zich.

De aanleiding, dat petrus den Heiland verloochende, was, dat Hij jesus volgde, en, door middel van een ander Discipel, in de zaal des Hoogepriesters geraakte, vs. 15, 16.

Petrus had eerst met de overige Discipelen, iri het oogenblik dat de bende jesus gevangen nam, dé vlugt genoomen, Matth. XXVI: 56; maar hij kreeg berouw, keerde te rug, en volgde Jefus. Buiten twijfel zal hem te binnen gekomen zijn, de betuiging, welke Hij aan jesus gedaan had, dat hij bereid was Óm met Hem in gevangenis en den dood te gaan,Lüc. XXII: 33, en dat, al wier den zij ook allen aan Hem geërgerd, hij geenzins zou geërgerd worden, Matth. XXVI: 33. De liefde tot jesus" wordt ook wederom opgewekt, hij kan de bekommernis over zijn waarden Meester niet afleggenen verlangt deswegen te zien, wat het einde zijn zal. Dat de liefde tot jésus hem drong was prijslijk, en dat een Discipel van jesus Hem volgt, en zelfs in banden, was, op zich zeiven befchouwd, een pligt; maar, had jesus tot de bende gezegd: indien gij mij zoekt, zoo laat deeze heenengaan, Hij had zijne Discipelen geen vrijheid bezorgd, of hier door ook te gelijk getoond zijne begeerte , dat zij heenengingen, en Hem in dit lijden lieten-,

wel

Sluiten