Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONSULTATIEN en ADVYSEN. 3i VII. ADVYS.

Jaarlykfche Legaaten werden bcgreepen in den beginne van ieder jaar verfcheenen te zyn, al kwam den Legataris ook in dat jaar te fterven.

Egter in geval die Legaaten uit zeker Fonds moeten worden voldaan, moet met de vordering gewagt worden, totdat dezelve daar uit kunnen werden voldaan.

Voorts maakt kt geen verandering, als de Teftateur gewilt heeft, dat die jaarlykfche Legaaten jaarlyks in vier termynen moeten worden betaald.

Gezien by den ondergefchreevene Copie van den Teftamente van Wylen daniel nielliüs, voor cornelis heinenberg, Notaris te Alkmaar, en getuigen gepaffeert den 26 May 1686. Mitsgaders Copie van eene nadere Acle van denzelven daniel niellius zaliger onder zynen hand , den 7 Tulv 1689 verleden, in kragte van de Claufule refervatoir, in den voorfz. reltarnente begreepen, en gelet op de vraage daar uit voorgelteld.

Of naamlyk de jaarlykfche Legaaten, by de voorfz. difpofitie gemeld, en in 't byzonder de jaarlykfche Legaaten, gemeld bv de voorfchreeve nadere Aéte, verftaan moeten werden verfcheenen en verfchuldigt te zyn in het begin van ieder jaar, of immers ten refpefte van de jaarlykfche Legaaten, begreepen in de voorfz. nadere Aóte in het begin Van ieder vierendeel jaars, of hoedanig anders?

Dunkt (onder correclie,) wat aanbelangt de jaarlykfche Legaaten, die m den voorfz. origineeleTeftamente zyn begreepen» dat dezelve verftaan moeten werden telkens van jaar tot jaar en wel in den beginne van ieder jaar verfcheenen te zyn, en'dan ook betaald te hebben moeten werden, al waar 't fchoon zulks, dat de Legataris vervolgens in dat jaar mogt komen te fterven Per textus in l. 4. I. 5, l. 8. & l. u. f. de annuis Legatis & l. 12,

i. 23-

Sluiten