is toegevoegd aan uw favorieten.

Vervolg op de Hollandsche consultatien en advysen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONSULTATIEN en ADVYSEN. 77

den ander zal zyn; en dat mitsdien het reglement van het ontftaan different voor als nog is ontydig, als om dat in alle geval ( ook niemand in billykbeid, meer regt, door, of uit een aiftimacie kan praetendeeren, dan de Huwelykfche Voorwaarden, gevoegt met zodanigen aeftimatie, uit zich zeiven zou komen uit te leveren ; en in welke termen dan ook door middel van de voorfz. claufule van non prayuducie men immers ontwyfelyk alkfins zal komen te verbiyven.

Aldus geadvifeert in Amfterdam, den 5 December 1710. (Was getekend)

a. VAN DEN ende.

XX. ADVYS.

i". Echtgenooten konnen hy handelingen onder de leevende, geene veranderingen maaken in de Huwelykfche Voorwaarden voor banden van 't Huwelyk gemaakt.

2°. Mutueele uiterfte willen konnen door ieder afzonderlyk worden vernietigt.

Gezien by de ondergefchreevene de Huwelykfche Voorwaarden, by en tuffchen theunis Hendriks strop, Weduwnaar en toekomende Bruidegom ter eenre, en annetje theunis verhagen, Weduwe en toekomende Bruid, ter andere zyde , voor abraham de vos, Notaris binnen Alkmaar , en Getuigen opgeregt, en gepaffeert den 8 November 1704. mitsgaders de nadere Acte by dezelve theunis Hendriks strop, en annetjetheunis verhagen, nu Echtelieden zynde, voor cornelis van. der meer, mede Notaris te Alkmaar, en Getuigen, verleden den 5 Oftober deezes jaars 1710, en gelet op de vraage daar uit voorgelteld.

Te weeten eerft, of de voorfz, Aéie van den 5 Oclober 1710 onverbreekelyk by de voornoemde Echtelieden, en hunne refpeftive Erfgenaamen zal moeten worden nagekomen?

K 3 Zo