is toegevoegd aan uw favorieten.

Vervolg op de Hollandsche consultatien en advysen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONSULTATIEN en ADVYSEN. 107

XXVI. ADVYS.

Op het zelfde geval.

CASUS POSITIE.

Ysbrand oosterhout, tot Sneek, heeft by zyn Testament, m dato 23 February 1710, tot zyne Erfgenaamen geinftitueert dirk bruiming, voor een derde part, Juffrouw

maria palm, HüisVTOUW Van jan van V o l l EN hoven

mede voor een derde part, en de drie minderjaarige Kinderen van Wylen Juffrouw engeltje palm, by jacob van vollenhoven in echte verwekt, voor de refteerende derde part onder anderen, onder deeze conditie , indien iemand van de Kinderen van Juffrouw engeltje palm, ongetrouwt voor de mondige jaaren mogt koomen te fterven, dat deszelfs of derzelver aandeel, erfportie, of erfportiën , zullen keeren' en devolveren op de anderen van haare Broeder of Zufters, als dan in leeven zynde, zonder eenige aftrek van Legitime of Trebel hamcque portie, en dezelve Kinderen , alle voor de mondige iaaren ongetrouwt komende te verfterven, haar aandeel accrefferen, en devolveren zal, op zyne andere geinftitueerde Erven. Behoudende haar Vader jacob van vollenhoven, als dan ui leeven zynde, de Legitime portie , haar refpedive daar in fubftitueerende, hebbende tot Executeurs van die zyne uiterfte wille mitsgaders tot Voogden over zyne minderjaarige Erfgenaamen * en tot Admimftrateurs van haare goederen gefteld en gecommitteert, de Heer edo frieswyk en dirk bruining voorfz geevende dezelve daar toe abfolute magt, authoriteit en bevel' als Executeurs, Voogden en Adminiftrateurs, na rekten ver! leend, en gegeeven kan worden, en byzonderlyk dat by het af■fterven van een van dezelve Executeurs, Voogden en Adminiftrateurs, de langftleevende telkens een ander bekwaam perlbon of perfoonen in des geftorvens plaatfe tot hem zal vermogen te verkiezen, en dat alzo geduurende, tot dat zyn Teftateurs min-

0 2 der-