Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

854 CONSULTATIEN en ADVYSEN.

deren van haar Mannen is gegeeven, l'. unie. §. r. C. de rei uxor. aft. I. asjiduis 12. C. qui pot. in pign. wel niet om geprefereert te worden voor hypotheecquen , waar mede haar Man voor het aangaan des huwelyks belatt zoude mogen zyn geweeft, zo als in 1.12. ff. & in §. 29. inftit.de aÜionib. is geftatueert, als het welke zo verre in de practycq niet is aangenomen, als te zien is by S. van Leeuwen cenf. for. lib. 1. c. 12. §. 3 en met de daaglykfche bevinding word beveiligt,maar voor alle andere hypotheecquen, voor dien tyd niet geftatueert, Place, van den 4. OEtober 1540. Groenewegen ad d. I. 30 C. de jure dot. yid. in notis ad Grotium lib. 2. tit. 13. n. 17. in fine. En zulks niet alleen voor het beloop van de goederen, die door haaren Man, alleen en buiten haar Vrouwe schatter zyn verkogt, maar ook van de goederen die door haar-op authorifatie van haaren Man , met en benevens haaren Man , zouden mogen zyn verkogt en opgedraagen, en waar van de kooppenningen by haaren Man zyn ontfangen, om dat eerflelyk haar Man, wien de maritaale magt by de Voorwaarden niet benomen is, het zeiven wel alleen, buiten concurrentie van haar Vrouwe sch a tte r heeft kunnen en vermogen te doen , fchoon de gemeenfchap der goederen by de Voorwaarden is uitgeflooten, als waar door de maritaale magt over de Vrouwe goederen niet vernietigt of befnoeit wordmaar in zyn geheel gelaaten, Grot. Inleidinge 1. b. 5. d. n. 33. en dat mitsdien de concurrentie van de Vrouwe, dewelke maar ten overvloede buiten eenige noodzaaklykheid word geadhibeert, haar alzo weinig kan ontzetten \an haar regt van hypotheecq ten lafte van haaren Man, of deszelfs boedel voor de verantwoordinge van de gel. den, die voor zodanige verkogte goederen by hem worden ontfangen, als een minderjaarigen, dewelke concurreert in de verkoop van zyn goederen, die door deszelfs Voogd word gedaan, daar door van zyn regt van hypotheecq , ten lafte van zynen Voogd, of van deszelfs goederen verfteeken zoude kunnen worden ; en dat ook ten anderen, zodanige concurrentie door een getrouwde Vrouw, niet gefchied met gedagten om daar mede in zo verre van haar regt van legaal hypotheecq af te zien , maar alleenlyk om de Koopers, die niet kunnen weeten of de voogdye

Sluiten