is toegevoegd aan uw favorieten.

Vervolg op de Hollandsche consultatien en advysen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

463 B L A D W Y Z E R.

K; p en Ftrk-Pp, Kooper: Koopers van Huizenen Erven by Deer cc of Kx' cutie verkogt, worden by fpeciale Willekeuren georden neert, hunne uitgelooi e en onbetaalde kooppenningen, binnen drie weeken , na dat ieder paay verfcheenen is, in de confignatie van deeze Stad ad «pus jus babentts te brengen . op poene van vyfug tulden, by nalatigheid van dien te verbeuren.

Bladz. 120

Koopman. Een Koor man, koopende ter goeder tioufte, op leveringe, een jaar te vooren, zektre Koopmanfchappen , en belovende da-tr vcor te betialcn zeke.e fomme van penningen, de Verkooper korrende ten tyde van de leveringe , en willende hem leveren de verkegte goederen , welke ten tyde van de lever;ntie r.iets waardig zyn, of de Kooper gehouden is die te ontfangen cn te betaalen? 65

Koopmans Boeken. (Zie boeken.)

L.

T refie. Ten opzichte van excesfive en ex'raordinaire tefie , worden na Rechten en Praöycq vel extraordinaire remediën geaiihibeerd en toegelaten. 328 Lafiu. Si in venditione icefio tam immodica intervenerit, ut non folum ultra dimidiam, fed ultra decem jv.fi pretii venditor deceptus fit, (quam noftri enormisjimam l®fio-

nem appellant) fic rescindenda erit veniitio. . . . 328

Emtori eo cafu eleiïio non re-

Hnquitur, an juflum toretium vclit

— fupplere, remque retinerc. ibid. Condemnandus eft, ut, rem ip-

fam precife reftituat, cum frijftibus omnibus, quos a contruaus die perctpit, aut percipere potuit. ibid.

i Malei fiiti poftr.pr c.nfencus

fft.fi pojjjsfionis fuce nullum titulum baoeat. . . ibid.

— Tanta losfio pres fe fert inejje contrctlui dolum re ipfa. ibid.

Dolum ex propofito malo com-

paratur. . . ibid.

Leen. (V. Feudum , Filius , Zie Aanwas.)

. In het bcfliiTen van Leen-

quaeftiën moet diftinc~tie gemaakt worden tufichen vaoerlyke, of

voor-ouderlykë en KItOwE

Leenen. . • 4'4- 4'<S

—- Wat oude en wat nieuwe

Leenen zyn? ibid. & 417

— Hoe oude Leenen by verfterf gaan? . • ibid.

Oud Leen komt in geen col.

latie, except de melioratiën van den laatften bezitter, ibid. & 416

• Nieuw Leen komt in collatie. . • • ibid.

Hoedanig een Leenvolger

van een Nieuw Leen reftoir moet doeD. . • • ihid'

. Een oud leen is, het welk

de BFzirTER van opgaande, nedergaande of zydmaagen heeft geërft. . . . 4'8

«-—- Een Leen kan niet meer dan eens