is toegevoegd aan uw favorieten.

Vervolg op de Hollandsche consultatien en advysen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

462 BLADWYZER.

wanneer de Legatariffen voor 't exteeren van de conditie zyn verltorvcn. . Bladz. 235

Legatum. Falfa demonftratio legatum non vitiat. . . 239

Legitime. Kinderen kunnen in hunne Legitime niet worden beledigt. ... 19 ~— (Zie Huvoelykfcbe Voornoaarden.Zle Weduwe.) Een Weduwe ten tweede huwelyk over. gaande, behoeft aan haar Voorzoon niet meer te bewyzen, dan het beloop zyner Legitime portie in zvn Vaders nalatenfchap.

66. 67. 68

—— Op de Legitime portie moet in uflag {trekken, 'c geen de Zoon reeds als uitzet heeft genooten. . . ibid.

Ook in gevolge het 29e

Artikel van de Politicque Ordonnantie van den jaare 1580. 68

■—— . En conform de Prattycq

hier te Lande. . 69

. ■. Moet aan de Kinderen

in 't geheel en vry, zonder eenige belaftinge nagelaten worden.

82. 83

., Voor het te kort of te

weinig gemaakte, moet vergocdinge of verbeteringe tot beloop van de geheele Legitime portie toe, werden gedsan. ibid.

« Een langftleevende van

twee Echtgenooten heeft het vermogen niet op de Legitime uit zyn nalatenfchap, door een der Kinderen te genieten, re impateeren het gunt ftaande huwelyk aan een Kind ten echte, of

als uitzet is mede gegeeven.

113. 114

. Omrrcnt de begrooting

van de Leg time portie van een Vader, in iie nalatenfchap van zyne Dogter. . 269

Lex. (V. Teftamentum.) T.esÈs non verbis, fed rebus pofittB fmt. 8

. ■ Si quid in legibus latum ,

fcurius juerit, oportet id ab imperatoria inter pi et atione patefiiri.

18

- Quod lege permittente fit ,

poznam non meretur. . 127

. Übi lex non diftinguit, nos.

trum non eft diftinguere. 240

——— Beneficia legis uti nequH , qui fecundum legem non contraxit.

247

■ ■ CaJJuitt irritumque ipfo jure redditur. non modo quicquid f icturn eft , contra exprejj.im legis probibitionem , verum etiam contra ejus mentent a: fsntentiam. 267

■ •■■ Etiamfi lex id nov dixerit, nee expiefi'e jufferit , acbum ipfo jure nullum tjt. . ibid.

——— ln legibus nihil interefl , fu fragio pipulus voluntatem fuam declaret, an rebus ipfis et faiïis.

347

» - Qjiod fit contra legem , ipfo

jure nudum eft . 371

Licet licere. Idquwn eft, mibi adverfus te non licere, quod tibi adverf us me liceret. . 2\o

Locus. Locus rei fitx , fundeert jurisdictie. . . 378

— In vindicatione, aut reali aclione. . . . 380 Lu.