is toegevoegd aan uw favorieten.

Aantekeningen en byvoegzelen op de Consultatien, advysen en advertissementen [...] bekent onder de naam van de Hollandsche advysen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io4 AANTEKENINGEN, enz.

tione largitus num. 48. et 85. Covarruvias i. yart'ar. re/blut. cap. 13. in fine confil. hic et part. 3. vol. 2. conf. 240. num. 11. et feqq. et part. 4. confil. 64. et part. 5. confil. 2. pag. 9. et 11. DD. ad L. 3. ff. deconfiit. princip. Ibid. bladz. 388.

Soo dat de Requiranten Vader tot een eeuwige gevangeniffe gecondemneert zynde, foo veel gehouden moet werden, ■als ofhy metter daad fyn leven verloren hadde. , Dit had by de Romeinen geen plaats, daar de gevangeniflen niet ad pu~ niendos, maar alleenig ad continendos homines, waaren aangeleidt, en dus konden de misdadigers ook niet per modunt pcena ad perpetuos carceres damnari. L. 8. § 9. ff.de poen* L. 6. C. Eod. titul. Doch het contrarie obtineert heedendaags by ons Groenew. de EL. abrogat. ad dift. L. 6. C. de poen.

Ibid. bladz. 389.

Qua ftrifte funt intelligenda. Vide hic Gail lib. s. obferv. 79.

Ibid. ' . .

Multo magis obtinet in privilegns et beneficiis principum, qua lat 1 (firne funt interpretanda. Interpretatio in contra ftibus plena, in teftamentis plenior, in beneficiis vero plenijfima eft adhibenda. C.cum dilecl. 6. de donat Ita, ut magis res, de qua agitur, valeat, quam pereat L. iz.ffL de reb. dub. Hinc beneficia principis latisfime interpretari debemus, refpeBu ipforum, quibus id beneficium eft trilutum, non refpeBu aliorum. Cur in teftamentis plenior interpretatio fit facienda, quam quidem in contrachbus, pat et Cl) ex eo, quod interpretatio fiat ad verfus eum, qui apertius legem non dixit, nee verba concepit, cum potuerit. L. 39. f. de paft. L. 21. et L. 33. ff. de contrah. efnpt. In teftamentis autem ex fola voluntate teftatoris pende:- interpretatio i adeoque nihil vel heredi infiituto, vel ahis, quibus