is toegevoegd aan uw favorieten.

Aantekeningen en byvoegzelen op de Consultatien, advysen en advertissementen [...] bekent onder de naam van de Hollandsche advysen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de HOLLANDSCHE AD V YSEN,enz. 71

ff ra ft, als overfpel, infonderheyt in hoe cafu, daer beyde de perfonen zyn ongebonden. Hier van fchryft aldus Sim, van Leuwen R. H. R. 4. Boek xxxvi. deel num. 9. „ Bloedfchande is een vermenging van twee perfoonen, die met den anderen om te na in bloed of fwagerfchap niet „ fouden mogen in Huwelyk treeden, het zy dat deze ver„ menging gefchied in huwelyk of daar buyten. Die daar „ op bevonden werden, wierden gelyk als overfpeelders „ geltraft. Gloff. et DD. ad. L. 38. f. ad JuL de adult. „ Maar of het ièlfde by ons, dewelke 'de ftrafre van over„ fpel tot een geldboete en eerloosheid hebben verminderd, „ ook behoort plaats te hebben, is twyfFelagtig. Groe,, new. de LL. abrogat. ad L. 6. cod. de inceft. et inutilib. „ nupt. fchynt te willen, dat het nog even eens als overfpel „ behoort geltraft te werden. Dog ik zou verftaen, dat de „ Bloedfchande fwaarder behoort geftraft te werden als ge„ meen overfpel, en dat de verligting van de ftraf in over„ fpel tot gelyke of fwaerder faken, gelyk als Bloedfchande, „ fonder uitgedrukte wet niet mag werden getrokken, te „ meêralfo by de polityke ordonnantie art. 18. uitdruklyk „ werd gefeid, onvermindert en ongekrent te blyven alle „ de ftraffen en peinen in de Keiferlyke en befchreven Reg„ ten gefteld, tegen ontfchaking, ontering, bloedfchande, „ en diergelyke. Sonderling fo wanneer het in overfpel werd „ gepleegd, gelyk als gemeenlyk gebeurd, d, L. 38. ff. ad „ Leg. Jul. de adulter, L. 5. ff. de quaeflion. et arg. L. „ unie. cod. de rapt. virgin. Sic Damhouder prax. crim. „ cap. 96. num. 4. Matth. de crimin. tit. de inceft. cap. „ 6. num. 5 , 6. Sulks is den 19. November 1612. Cent „ Adriaanz, die met fyn moeder in overfpel en Bloedfchan„ de geleeft had, by het Hof van Holland gecondemneert „ gegeefelt en gebanne te werden, met verbeurte van goe-

„ de-