is toegevoegd aan uw favorieten.

Bundel van onuitgegeeven stukken, dienende ter opheldering der vaderlandsche historie en regeeringsform en voornaamelyk der historie van de Unie van Utrecht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onuitgegeven Stukken, 97

öirfaecke naer Uytrecht te trecken, en dat op, huyden den Penfionaris Tin van Uytrecht met fprieuen van die van Oueryfel gecomen is, haer éxcuferende,. dat fy noch ter tydt, om de belegeringe van Deüenfer en anderfins, de ftade tiiet ghehadt én hebben om op de Voorfcreue Vnie te delibereren ende veel min iet daer in hébbert cönnën refqlueren, dwelck ick beduchte een uytvlücht oft retardement wil fyn, gepracktyfeert by onfe weer partien, om de voorfz. Vnie in fufpens te houden, dan en waeren dé brieuen al noch niet geopent, of daeromme fal gefcheyde worden , oftvoirder op vervol.cht fullen wy 't aduys, naer de brieuen geleien gh'ehoirt èn breeder verftaen,, daer van Myne heeren ver-: aduerteren. Voirder feypde Myne heeren alhier, beneffens de acte van Cortfente by de Staten van Hollandt en Zeelandt gedreegen op de verfochté yrydom van impofitien van wyn en bier den Scotten toegheleyt , en die is conform Ons verfoeck; alleenlyck, dat fy, om de pachters daerinne te fubleueren, goet ghevonden hebben, de diftributie daer van by vier quartiefen binnen Óen Jaei'e té dö'eUe, by efgale portie etc. hó6 .wel de acte naerderhandt uytghegheuen alleenlyck met haer brenght, goede toeficht te nemen ten eyhde daer geen fraude en gefcMedè, dewelcke ick,, om de felue onder wege niet te annoteren, met my fal brengen. Die . van Mid-; delborch van haere. Priuilegienende die van der Goes van haere Satisfactie, hadden wel goede, begeerte gehadt>öm in de, voorfz1. Unie te doen Claufuleren 't ghene tot haere voirdeele. hen docht beft te dienen, dan fyn ophouden in. ónfe priuée convocatie tusfehen Hollandt eri Zeelandt gheh'ouden alföe vtgefproken, dat fy^ G feiaa