Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aag Bundel van

II. Opt Ile beroerende prouifie van amTnunii tie , es goet geuonden voir 't ëèrttè té fcïyüen an die van Hollant, omeenich buspoeder tot fes of acht duyfent pont ofte meer, met andere munitie aldaer by maniere van leeninge te becommen.

HL Opt ITIe zal men mit alle moge'icheyt inne verfien, ende tot dien eynde hebbeiï die van Hollant airede ontboden den Graue van Hohenlo , en Capiteyn Michiel, om mit hun rüyteren in alle dili-

gentie

„ mits de geraamde middelen nog niet in trein zyn ge„ bragt dat men, voor het eerft, by leeninge onder de „ Provintien zal opbrengen vyftig d dzend guldens . zoo„ daanig, dat binnen tien dagen die van Utrecht, als „ naait gelegen, 'ouden verfchafFen tien duizend gul„ deus, zoo in gelde als in laaken, en binnen andere „ daar navolgende dagen die van H'dland twaalf dui„ zend guldens, voorts na verloop van andere tien dagen, „ Zeeland fes duizend guldens, en aangaande het overige „ hebben die van Gelderland en de Ommelanden aange„ nomen, na dat zy aan hunne Meeilers verflag zullen

gedaan hebben , verklaring te doen den 9 February, of, i, en hoe veel zy in die fomme zullen toebrengen ". Z. Notulen der Gedeput. van de Nadere Unie MS ter Staeten Griffie van Zeeland; doch wat er op den 9 February gebeurd zy kan ik niet bepaalen, dewyl de Notulen van dren tyd tot den 14 Maart nog ontbreekeh.

Men ziet hier ondertusfehen het eerfte voorbeeld federt de Nadere Unie, van bet opbrengen van gelden by wyze van Quoten Den 1 February verleende de Bondgenooten aan Graaf Jan van Nasfau een acte, waar by hy gemagt gd werdt, een merkelyke fomme van penningen iii Duitfchland te lichten, tot zes, zeven of agt ten honderd rente, voor welke fchuld de Bondgenooten zig zelve 1 en alle hunner lngezeetenen goederen zouden verpligten.

Sluiten