is toegevoegd aan uw favorieten.

Bundel van onuitgegeeven stukken, dienende ter opheldering der vaderlandsche historie en regeeringsform en voornaamelyk der historie van de Unie van Utrecht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÖnuitgigeeveH Stukken. 33

t. Ehde eeril dat de voirfz. Provinciën hun niet den anderen verbinden, confedereren ende vereenigen zullen, gelyck zy hen verbinden, confedereren en Vereenigen midts defen, ten eeuwigen daghen by den anderen te blyuen irt alle forme ende manieren, als oft zyluyden maer één Provincie en waren, fonder dat dezelue hen t'eeniger tyde van den anderen zullen fcheyden, laten fcheyden oft fepareren* by wat tytele oft vuyt wat oorfaecke dat het zoude moghen wefen; onverhindert nochtans een yegelicke Prouintie ende die particuliere Steden, Leden ende Ingefetenen van dyen , haerlieder fpeciale ende particuliere Privilegiën» Vryheden, Exemptien, Rechten, Statuyten* Ufantien ende alle andere haerlieder Gerechticheden, waerinne zyluyden den anderen nyet alleen egeen prejudicie, hinder oft letfel doen zullen; maer zullen den anderen daer inne met alle behoirlicke ende mogelicke middelen * jae met lyff ende goet, eeft noodt, helpen handt houden, ftyven ende ftercken* ende oock befchudden ende befchermen, tegen allen ende eenen yegelicken 3 wie ende hoedanich die zouden moghen Wefen, die hen daerinne eenich datelicke inbrèecke zoude willen doen* Welverftaende dat die queftïe, die eenige Leden , Steden oft quartieren van eenige Provinciën van defer Unie wefende, onderlinge ende tegen malcanderen, hebben ófte naemaels zouden moghen crygen, nopende haerlieder par* ticuliere ofte fpeciale Privilegiën, Vrvheden* Exemptien , Rechten , Statuyten , löffelicke ende wel her gebrachte Coftuvmen, Ufantien en de haerlieder Gerechticheden, dat die zelue by ordmaris Juftitie, Arbiters, Ofte minne]ick