Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot Bundel van ■ ,

den voortganck van der Vnie alhier gefloten te beletten, ende defelue foe veel 't moegelick es te nyet te doen, jae om die Landen ende Ingefetenen van de Gevnieerde Prouincien te brengen tot een oproerte. ende te maecken dat noch defe voortganck hebben off 't effect forteren , noch d'andere by gemeen confent opgerecht werden fal. Want (te fpreeken onder correctie ende behoorlicke reuerentie) wel te verftaen es, dat foe verre die meyninge anders geweeft: ware, dan nyet van noode ware geweeft foe indiftmételyck, fonder van defe eenyge men&e te maecken, te proponeren van een generael vnie op te rechten, foe men wel can dencken, dat die van den Furftendomme Gelre met den Graeffchappe Zutphen, die van de Graeflchappe en Landen van Hollandt, Zeelant Vtrecht die van den Adel, Steden ende Grietenie van Vrieslant, d'Ommelanden ende oick die Stadt van Gendt, 't gene foe ripelick ende folemnehck by gemeen advys naer veele en verfcheyden communicatien alhier geflooten ende alomme gepubliccert en in 't werck geftelt es, nyet lichtelyck en fullen veranderen afftaen ofte te buyten ga?n, byfonder aenfchouw nemende op de zwarichedèn die te verwachten fouden wefen, als men foude willen difputeren van 't gene by d'Vnie alhier ouer commen es, te retraóteren, heeft men oick van ouerlange wel cunnen verftaen, dat van de Walfche Prouincien nyet goedts te verwachten en was, emmers dat fy hen in eenyge andere Vnie fouden begeuen dan daer by men foude beloeuen die Catholycque Roomfche Religie alleen voor te ftaen, ende te mainteneren, fonder eenyge Rehgions Vrede te willen toelaten , fonder die

wclc-

Sluiten