Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onuitgtgeeven Stukktn. as>3

welcke men nochtans wel can verftaen dat defe Landen, en byfonder daer beide die Religiën toe gelaten fyn, nyet en fyn in vrede te behouden , ende daer omme foe verre eenyge Prouincien hen bezwaerd hadden gevonden die Vnie alhier opgerecht, aen te nemen in die forme die leyt, en waere nyet van noode geweeft foe indiftinótelyck te proponeren, dat men een ander generael en vafter Vnie etc. fouden oprechten, fonder eenyge vermaninge te doen van de Vnie alhier gemaeckt, recht off men die wilde rejefteren, ende achten, als off die nyet gedaen ware geweeft, maer hadden men moegen proponeren middelen daer by die Prouincien die hen in defen nyet en begeren te begeuen, ende nochtans in de generael Vnie te blyuen, hen met defe Gevnieerde Prouincien vaftelyck fouden hebben connen verbynden tot wederftandt van de jegenwoordigen vyandt, dat meer van noode ware geweeft in defe coniunfture foe die generael vafter Vnie die men pretendeert te willen oprechten noch in lange nyet tot een eynde fal connen gebrocht worden, gemerekt die verlcheydenheyt van opinien , die daer vallen fal, foe dat middeler tyt die gemeen faecke daer door, namentlyck in 't ftuck van contributien daer op alhier by alle Prouincien ende Leden defer Vnie nu naer veel arbeyt etc. verdregen es, feer verachtert fal worden , die nochtans bat gevordert diende. Van all 't welck wy nyet en hebben willen naelaeten vermits die wichticheyt van faeckeV. F, G.( onder behoorl. correcfie) in alder onderdani'chcyt te aduerteren, ten eynde die felue V. F. G. die voorfz. ende andere zwarichedèn aenrnerekende langer nyet en foude willen verG 4 tree-

Sluiten