Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*oö Bundel yan

X I V.

Brief yan de Gedeputeerden der Nadere Unie aan hunne Medegedepu. teerden by den Prins yan Orange, hun verflag doende van de zwaar igheden die den Graaf van Renneberg benevens de Provintien onder zyn . Stadhouderfchap wederhielden in de Nadere Unie te treeden, en van den brief dien zy daar over aan den Prins hadden gefchreeven»

1579' 28 April.

Eerweerdige, Hoicbgeleerde, Wyfe Voorfinnege Heeren!

Wy hebben onlancx ter ernftige ende fcryftehcke begeerte van den Graue van Runnenberch, Stadtholder van de Landen van Vrieslant, Ouerysfel etc. daer van copie mits defen gaet, aen den feluen Graue gefchikt gehadt Adriaen Cromholt, Reynier Cant ende Mr. Floris Thin, vuyt 't rapport van welcken wy onder anderen verftaen hebben die gelegentheyt ende ftaet foe van de voorfz. Graue van Runnenberch als van den Lande van Vrieslant, Ouerysfel, Ommelanden, ende oock eensdeels van Groeningen,die feer onvaft ende onfeecker es, vuyt redenen als V. E. eensdeels vuyt onfe voorgaende misfiven fbe aen zyn Excie als V. ,E. gefcreuen, hebban moegen verftaen,

en-

Sluiten