Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene iioogdtjitsc'he geschiedenis. 15

den en onder myne oogen, en zeggen echter niets aan myn hart! Alles zwygt, alles is dood voor my! - Wy komen in eene andere kamer, in dewelke ik niets dan zeer gemeen huisraad en een eenvoudig bed befpeurde. Een afbeeldfel,t dat op eene, met een zwart kleed overdekte tafel lag, was het eenige, dat myne opmerking gaande maakte. Zie daar , hernam Liebman, naar deeze tafel toeloopende, en he£ afbeeldfe! opvattende: ziedaar eene beeldtenïs, die ik dagelyks met myne traanen bevochtig? myne laatfte zuchten zullen aan dezelve toegewyd zyn; en na het zelve met eene foort van godsdienftige eerbied gekuft te hebben, plaatfte hy het weder op de tafel, en vervolgde, onder het loozen eener bange zucht: ach Myn* heer ! welk een geheim begeert gy dat ik u vertrouwen zal ? Wat eifcht gy van my? Dat ik myne doodelyke wonde voor u ontdekke, dat ik den dolk weder in myn eigen hart 'ftoo», en het zelve op nieuws Verfcheure ? Neen , ik zal zulks nooit kunnen volvoeren* Ik vat Liebman by de hand, en vertoon hem dat myne ziel geheel bereid is om in een z© aandoenlyk verhaal te deelen. Wees verzek&d* zeide ik, dat, indien niets dan de begeerteen* van uwe taarten onderricht te zyn my aandreef, ik dezelve, hoe hevig die ook zya wo&*

Sluiten