Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene Engelsche Geschiedenis. 237

en hen uit een der vensters in eene boot geworpen hadden. D,Jt zy , vervolgens naar het Schip van Osmyn toe roeijende, dezeven Mooren vermoord hadden, die daarop waren om het te bewaaren, en dat zy, na alles , dat van eenige waerdy in het Schip was, daaruit genomen te hebben , hetzelve hadden laaten zinken met Osmyn en zyn' dienaar daarin , en dat zy toen naar hun eigen Schip wedergekeerd waren.

Terftond wierd'er om Muley gezonden , die welhaast geketend ta voorfchyn gebragt wierd. Maar zoras hy 't gezicht van den rnisdaadigen zag, liep hy verwoed, met het; hoofd vooruit tegen den muur, en indien een wacht, die kort by hem ftond hem niet by de keten gegrepen had, dan zou hy op het. oogenblik zyne harsenpan tegen den muur verpletterd hebben.

Ali hierdoor genoegzaam van de waarheid overtuigd, beval, zonder verder onderzoek, dat het hoofd van den, rnisdaadigen den volgenden ochtend zou afgehouwen worden, en dat Muley voor de oogen van al het volk zou geïmpaleerd worden.

Nooit

Sluiten