is toegevoegd aan je favorieten.

Zedelyke verhaalen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ien* Oud*Marseill. Geschied. 32$

Zien ....(Mysias wilde vertrekken.) Neen, gy zult niet vanhier gaan; gy zult hier in de tegenwoordigheid van de gantfche vergadering de ftem der vriendfchap , der natuur, der waarheid TBoeten fmooren ; gy zult uwe fnoodheid in top voeren, en de leugen ftaande honden met alle de ftoutheid , waarvoor de trouwloosheid ' vatbaar is; gy zult de eerroover, de moordenaar zya van.... uwen vriend; ja, verfoeijenswaerdigfte van alle fchepfeien, dit is hy geweeft; en gy herinnert u zulks enkel om hem in het verderf te ftorten! Gaa voort, gaa voort! verftout u Menecrates zware te maaken; toon ons, dat hy 'zich fchuldig gemaakt heeft aan eene laagheid.... waarto* gy alleen ih ftaat zyt.

Mysias geheel verlegen, en verbleekt, haalde met eene beevende hand eenige brieven uit zyn' boezem, welke, naar zyn zeggen, gefchreven waren aan Menecrates door Eumenes, den Vader van den Jongeling, dien hy van de geftrengheid van het recht had trachten te verfchoonen ; in deeze brieven wierd aan Menecrates eene groote fomme gelds aangeboden, en uit denzei ven fcheen te blyken, dat by nog meer gevorderd had* X 5 Ee»