Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

V a l m ie es,

Hond my dan die flag-nog te wachten? Dj'C doorgrieft my het hart!

Hy viel, als door een' blikfemflag getroffen, op zyn' ftoel neder; en verzonk voor eenige oogenblikken in eene foort van wezenloosheid; weder tot zichzelven gekomen fprong hy met drift op, en ylde naar het huis van Mevrouw l'O rmessan! Zonaast hy haar zag riep hy uit: Wreedaartige ! hebt gy zelve my kunnen fchryven, dat wy eikanderen niet meer moesten zien? Zyt gy ook even zwak, wat zeg ik, even ontaart als de anderen ? Gy! voor wier voeten ik myne traanen kwam uitftorten ! In wier byzyn ik de ondankbaarheid der geheele waereld kon vergeeten! Heb ik u immer zoeken te 'beweegen tot het aangaan van eene verbindtenis, die het geluk van myn leven zou gemaakt hebben? Ik heb

nooit meer van u gevergd dan uw mède-

Jyden. —* Valmiers!.... Myn heer , verwaerdig u my te hooren; het is my niet mooglyk de algemeene denkwyze te veranderen 'er zyn zekere welvoeglykheden....

ik zeg het u nogmaals , ik zal altoos uwe

vriendin blyven —i Myne vriendin

W «vrouw, Ik zeg u dank voor uwe vriend-

fchap,

Sluiten