Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238

M a s s o u dV

Massoud begreep zyn vermoeden, en voer glimlachende voort.

Ik heb die niet gefeild door het. genot; ik heb die beteugeld door deeze zo hoog geroemde fchoonheid niet te willen zien. Een Vorst kan aan een" fchuldigen onderdaan nog al ligt vergiffenis, febenken ; maar , wanneer de Vorst de medeminnaar word van den onderdaan , dan word de edelmoedigheid zeer moeijelyk, en zich eene deugd door eigene fchuld moeijelyk te msaken is eene groote dwaasheid. Indien gy gehandeld had gelyk jk, dan zoud gy u nimmer aan het bewust misdryf hebben fchuldig gemaakt, en wan? neer gy in het toekomende dezelfde zwakheid gevoelt , en u in hetzelfde gevaar bevind, dan, myn lieve, zwakke Ibrahim, dan raad ik u, dat gy u wacht voor het eerst gezicht, en alles zal vanzelf weder te recht, komen. Ibrahim dankte den Sultan voor zynen goeden raad, boog zich ter aarde, en

vertrok om in S a ïd e's armen het genot van

zyne gelukkige liefde te fmaaken.

Geduurende de lange en veelal vreedzaam© regeering van Massoud, fprak hy-ver-.

fchè>

Sluiten