Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENE FrANJCIIE geschiedenis. 2$5

Ka dit afbeeldzel, behoeft men zi:h niet te verwonderen , dat d'Esti v al aan de bei de Zusters even zeer km b.haagen. Zy werden yan een nieuw licht befcheenen, nieuwe indrukzelen roerden haar: beide benvnnen zy heimelyk den Graaf en op het zelf ie oogenblik , dat de liefde in haaren boezem ontfteeken word, plaatst 'er de ontveinziug zich meede: Lucïa en M el ani e zoeken el kanders gezel rchap niet zoo yverig meer. Zy hehnen elkaar niet zoo veele beuzelingen meer mee ie te deelen: beiJe raaken zy aan 't pemzen en zy ontloopen malkanderen, om met meer vryheid te kunnen mymeren.

Melanie was de eerde, die bemerkte, dat Lucia ten haaren aanz'en niet m* er dezelfde was , het zy dat haare aankleeving aan haare Zuster haar de oogen opende, of wel die fel brandende vonk van yverzucht, welke met de liefde ontnVeken word. Deeze laatlto harts-tochf had zich ook in 't hrrt van Mel a n i £ geplaatst: zy fcheen de gelegenheid te vermyden, om z ch ze ve te ondervraagt; zy kon nogihans voor zien niet verbergen, dat d'Esti val beminne iyk was, en zy begon te bezeffen, dat her een zeer zoet ver-

maak

Sluiten