is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedelyke verhaalen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene Fkansche Geschiedenis.

een vaderlyk hart de treilende flag des doods l gy weent, Dorsemon? gy beurt my niet weder op ? gy fpreekt my niet van uw be. rouw ? gy geeft my geen hoop op het zelve! Gy wordt meer dan ooit door uwe verdwaalde drift beheerschtl Meent gy alle uwe beroeringen voor my te hebben kunnen verbergen , of de verwoesting welke deze zoo wraakbare en rampzalige hartstocht in u veroorzaakt? Dorsemon, myne laatfte zugt eischt van u eene enkele gunst; geef my uw woord dat gy uw best doen zult u te geneezen van

deze onwettige liefde. Neen , Vader,

ik wil u niet bedriegen, ik kan u niet belooven af te zullen zien van Mevrouw van Henneberg, of pogingen aanwenden om een vlam te dooven, welke de wellust myns levens uitmaakt. Indien ik u zulks toezeide, zou ik door eene verfoeilyke leugen den Hemel en u verraden. Helaas! myn Vader,

indien gy wist zy is my waardiger dan

ooit. Ik ontveins geenzins voor my dat ik de wetten , de maatfchappy hoone , dat lk my aan eene misdaad fchuldig make, welke de hemel zelf verfoeit; neen ik poog zulks geen» zins voor my te verbergen ; ik zoek my in myne eigene oogen niet te rechtveerdigen,...

G 2 maar.,..