Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vr VOORREDE

deeze pooging met eene gelukkige uitflag be« kroond j doch de ondervinding leerde fpoedig, hoe andere, al * aar door den fchuurenden ftroom zulk eene diepte voor het Paalwerk was veroorzaakt, dat hetzelve van het zeewater altoos wierd befpoeld, fteeds aan de gedugte gevolgen deezer Wormplaag bleeven blootgefteki Het was om die reeden, dat bij de Volmagten der Vijf Deelen buiten Dijks eene algemeene bekommering ontreesvnor ecu gedeelte van den Dijk bij Zurick1 lang ongeveer drie honderd roeden,'gemeenlijkhet Xnricher Oord genoemd. De Stroomen op dit uitfteekend punt de* Dijks met haar kragtigfl. vermogen van twee zijden aandringende, hadden hier eene verbaazende diepte veroorzaakt. Ten einde het zoo dreigend gevaar eener geweldige doorbraak te verhoeden, wierd in het Jaar 1734 aldaar aangelegd de zogenaamde Slaaperdijk , welkers aanleg in het geheel gekoft heeft negen-en-Jeftig duizend twee honderd en yijf-eH-twjntig Caroli guldens.

Schoon dit nieuw aangelegde werk tot genoegzaa-

me

Sluiten