Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len oordeelcn, dat hier in grootelyks ged.vaa.d worde, egter zal ik my hier by houden en dan zoude het geheele transport, ceo fumma belopen van ƒ 30000 -0-0

Waar na men dan het voordeel der Balfteen voor de Contributie zoude moeten rekenen op 30000 Guldens.

Buiten dit voordeel, is het mogelyk dat nog een weinig vo irdeel, zoude behooren geoegd te worden ten aanzien van het Paalwerk en Wran; maar dit korat my zoo gering voor, dat ik geloof, dat het beter is, hier van geen bepaaling te doen.

Eindelyk wordt er ook nog een verlies door het abandonneeren der /uriger Oord gerooren , welke na myn gedachten ook nog wel in aanmerking mag uenom^n worden, namentlyk, vanncer by voorbeeld,• de Zuriger Oord eens vergeleeken ofte gelyk geftelt wordt aan eene onvruchtbaare Strand of Haed, ten aanzien V3n het onderhoud, en dat dc ! often van het onderhoud, rreede geiyk het bthoorlyk onderhoud en beveiliging der Maperdvk wordt gefteld.

Dan kan ik my niet verbeelden dat kundige Beoordeellaars, my zullen kunnen tegenfp-eeken dat het vernietigen, of het abandonneeren van dezelve, tot een by zonder verlies zo.ide (trekken; want voorzeker zoude hierdoor verlooren worden, dat bv de Vloed-fbo>m ten minften, om het niet te gunftig voor te (lellen wel i;o Roedrn, der Dyk ten Noorden het Zuriger Oord, Strand, of Haed, niet zodanig zoude afgeleid worden, maar daar op voor zeker mee een meerder vermoogeu, tot nadeel werken.

Ende insgelyks is het geleegen by de Ebbe-ftroom, ten aanzien der Dyk, ten Zuiden van het Zuriger Oord, waar door dan doch een natuurJyk gevolg v ordt gebooren , d)t de Slaperdyk benevens de voorfehrevene lengteas der Dyk teu Noorden en het Zui-

de»

Sluiten