is toegevoegd aan je favorieten.

Een drietal prijs verhandelingen over de vraage: Welke zyn de beste [...] middelen, om [...] de oude of buiten dyk der Zuriger Oord tegens de woede der zee te beveiligen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<Ö0» 79 #0#>

Palagie noch onbefchadigd die grote fchok zoude door-

ftaan.

Ten anderen, meet door het verlaten van de Oord hec land tusfchen dezelve en derf Slaperdyk gelegen ook dadelyk voor verlaten worden gehouden, dtwyl het zelve nu jaarlyks Ï40 Guldens of daar omtrent te huur doet [mene van thans 137 Guldens] en de Slaperdyk zelfs door belemmeringe in het beweiden en behoijen, om dat dan aan Zee legt, jaarlyks wel 40 Guldens minder aan huur zal opbrengen, zoo wordt met dit een en ander ten minüen ook een Capitaal van 6eoo Guldens opgeofferd.

En zal cindelyk uwer W. E zorge zich uitoeffenen ter beveiliginge van de Palagie voor de Slaperdyk tegen het fchadclyk Zeegewurmte, het welk dan hier niet min nodig is als elders aan de Contributie Dyk, wyl het zelve in Haat is in een jaar geheel nieuw geflagen Paalwerk door en door te booren en te verbreken , gelyk die van Workum en het Workumer Nieuwland, zelfs in het Zool, in het jaar J779 of 1780 aan honderden palen hebben ondervonden, dan moet derhalven ook deeze Palagie gelyk die van UWE. Contributie aan wederzyden van de Oord is, met een balftenen Voorkist of liever fchuinfe doceringe , uit Wrakfteen en Balfteen beftaande, worden gedekt en beveiligd, het welke dan, de rekeninge van den H. G. Heer A. Tpey (*) de myne makende, by de Z2ooo •Guldens zal koften, gefteld nu noch dat de benodigde Balfteen niet behoeft aangekocht te worden.

Zoo dat W, E. Heeren! het abandonneren van de Zuriger Oord eene uitgave van 72000 Guldens genoegzaam zeker ten gevolge zal hebben: wie zoude nu mee den H. Geb. Heere Grave van Wasfenaar niet huverig

wor-

(*) In zyne Ycrhandelinge over dc Zeedykenpag. 77.