Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIGT.

voorkomen. De goede naam van onze brave Medeburgers, de Waarheid, en onze Godsdienji vorderen dit van ons; wy meenen zelf, dat de ongeveinsde eerbied en hoogagting, welke wy de Ed. Agtb. Heeren Schepenen dezer Stad toedragen, die naar ons inzien door deze Parysfche Confultatie beleedigd worden, ons hier toe verplicht.

Wy hebben daarenboven met menfchen te doen, die, wanneer hunne Schriften, hoe ongerymd en verachtelyk zy ook mogen wezen, niet beantwoord worden, de befcheidene ftilzwygenheid der genen, die zy openbaar beleedigd en belasterd hebben, aan onvermogen toefchryven, even eens of niemant bekwaam was, om eene pen tegen hen te voeren.

Wy vertrouwen derhalven, dat het niemant vreemd voor zal komen, dat wy, ontydig door foortgelyke menfchen ge* tergd, ons gedrag, in het bovengemelde Proces gehouden, de gronden, op welke wy fleunden, de zwakheid der redeneeringen van onzt wederpartye, de onoprechtheid van den mmeloozen Berigtfchryver, en het gebrekkelyke der kreu* pele Parysfche Confultatie in de volgende af deelingen openleggen.

X AF*

Sluiten