Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-34 EEtfy QUDiaE EET noodige

billykheiüHjan^ori^e handel wyze des te meer zoude doorftralen, wanneer wy dedenolyfcen, dat wy dezelve op. eene ontcgenfprckclyke wyze met het gezag.van onze wederpartye zelf'beveiligen.

Wy vleien ons, dat 'er niemant van onze Wederpartye onbedagt genoeg zal wezen, om het gezag van den grooten Z. B. van Espen tegen te fpreken. Zyn naam js. by hen. in. eene.al te dierbare zegeninge: hy is ook waarlyk een van die voorname Werkbazen geweeft, dje het meelt gezwoegd hebben, om het nieuwe gebouw van de gewaande Biffchoppclyke Cleregie, was het mogclyk geweeft, ten minfte eenigen fchyn van gedaante te.geyen.

Het is onmogelyk, dat 'er iemant onder hen gevonden werde, die roekeloos genoeg zy, om hun heilig Synode m?t eenigen fchyn van oneerbiedigheid te beleedigen, door voor te wenden, dat men geen wettig gevolg af kan leiden uit de gronden, die in het zelve gelegd worden. Wy vertrouwen , dat. het deerniswaardig lot van den elendjgen Piérre Le Clcrc alle rechtschapene aanhangers der Biffchoppelyke Cleregia met eerbied en ontzag voor dit meefterftuk van hunne groote Leidsmannen zal vervullen.

Het zy ons geöorloóvd hier met een woord te zeggen, dat het Synode van Utrecht dezen Piérre LeClerc als een der allervoornaamfte voorwerpen befchouwd heeft, waar tegen het allen vlyt en yver aan moeft wenden. - Hy is in het Synode veroordeeld; hy heeft geweigerd zyne knieën voor dit .Synodaal gezag'te buigen ; Men heeft hem, ook op het allerpleebtigft in den bannegedaan; en niet tegenftaande zyn appel tot eena algemeene Kerkvergaderinge, geweigerd gemeenfchap met hem . in geeftelyke en Kerkelyke zaken te houden. Wy meenen , dat deze voorbeeldige geftrengheid zoveel indruk op de gemoederen van onze Wederpartye

zal

Sluiten