is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenvoudige en noodige bemerkingen, ter ophelderinge van het proces, tusschen de regenten van het R.C. godshuis te Haarlem, en de executeurs van het testament van wylen Frans van Dyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r8o eenvoüdig[e en noodige-

fchen van die plaatze zig door die woorden onderling voor geloovsgenoten erkennen; zoude men eenen zodanigen redeneerder niet mogen vragen, of hy eenen flag van tien molens had gekreegen ? zoude yder redelyk menfeh niet begrypen, dat de genen, die dit Briefje afkundigen, van hunne refpective geloovsgenoten verftaan moeten worden.

Indien onze Wederpartye zig verbeeld, dat wy hen voor onze geloovsgenoten moeten erkennen, om dat in , deze briefjes eenvoudig gezegd word, dat deze Col* letten voor de Catholyke Huisarmen en Weeskinderen gefchieden; zo verzoeken wy hen te gedenken , dat het getal der Janfeniften binnen Haarlem zo gering is, dat het opgeenerlye wyze in vergelykinge by dat der Roomfche kan komen; dewyl dan de Roomfche en Janfemste Armen ten opzigte van hunne tydelyke en lichaamelyke alimentatie, maar een lichaam van Armen uitmaken, en de benaming der zaken naar het grootfte en aanmerkelykfte deel genomen word, zo zullen zy wel haaft zien, dat het niet oneigen is, dat de Regenten in deze Briefjes eenvoudig zeggen ; voor de Catholyke Huisarmen en Weeskinderen, fchoon 'er onder de Armen, die zy alimenteeren , ook eenige weinige Janfenifte Huisgezinnen gevonden worden.

Eindelyk, wat kan 'er onbillyker wezen, dan door foortgelyke kreupele gevolgtrekkingen te willen beweeren, dat wy de Janfeniften voor onze geloovsgenoten erkennen; dewyl dit Proces zelf een fchreeuwend en overtuigend bewys uitleverd, dat wy hen hier niet voor erkennen? want anders kon 'er nooit gelegenheid tot dit Proces geweeft zyn.

8 eno.Hetachtfte en negende Stuk zyn wederom Notariëele Copyen van twee eveneensluidende recommand'a-tie briefjes, die door de Regenten van hetRoomfch Godshuis aan den Janfeniften Priefter , even als aan de

Room-