Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

340 EENVOUDIGE EN N0ODIGÉ

eens aanhalen, verbied die zelve woefte befchuldigin-gen, ten zy iemant verdagt is van met woorden, of by gefchrift de veroordeelde ftellingen geleeraard te hebben , zo als het bevolen is door den eerften brief van Innocentius XII. en door het Strafvonnis en de verklaring van de Algemeene Vergaderinge van de Franfche Cleregie van het Jaar 1700.

Op dezelve wyze word de Cardinaal De Fleuri op dezelve Bladz. aangehaald.

Bladz. 38. halen zy een Arreft van 's Konings Raad aan van den 5 Maart 1703. eene Declaratie van den Koning van 7 Oftober 1717. en eene latere van 4 Auguft. 1720.

Het Arreft van 's Konings Raad heeft eene kleine opheldering noodig, welke deszelfs zin zal bepalen.Wy hebben dit Arreft in zyn geheel onder onze oogen. Dit Arrefl verklaart , dat de Koning zig heeft doen vertoonen, de Bullen der Pauzen Innocentius X. en Alexander VII. de deliberatiën der algemeene Vergaderinge van de Geeltelykheid van Frankryk van 1. Febr. 1661. ("deze Vergadering veroordeeld de Janfenifterye.) Het Arrefl van 's Konings raad van 13 April 1661, (gefchikt om de Sectc der Janfenifterye uit te dooven) de opene brieven van zyne Majefteit van 29. April 1664. (door deze wierd geboden, dat het Formulier van Alexander VII. gepubliceerd en onderteekend zoude worden) en meer andere ftukken ten zeiven einde dienende, in welke geboden word, dat de bovengenoemde PaufTelykc Bullen en Conflitutiën voortaan in zyn Ryk onfehendbaar ten uitvoer gebragt werden. En zyne Majefteit, onderregt zynde, dat niettegenftaande dit alles, eenige onruftige wargeeften ert vyanden van den vrede verfcheide naamelooze boekjes hadden uitgegeven, en onder anderen den beroemden Cas de Confcience, (een ftukje van de Fabriek der fchui-

le'nd»

Sluiten