is toegevoegd aan uw favorieten.

Den tegenswoordigen schouwburg in zyn geheel beschouwd en het voor- en nadeel daar uit spruitende [...] overwogen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i2o Kan eenGeeftelyk perfoon aan den Schouwburg

vry, om zulks aan te toonen, ja zy kunnen eer zy om de Proponents-plaats Iblliciteeien, daarna yerneempn, wat zy bclooven moeten. Staan hun deeze voorwaarden niet aan; zo noodzaakt hun niemand, om Proponenten van ons Miniftcrie te worden, maar zy moeten zich dan ook laaten welgevallen, d:it zy van onze Predikitoelen uitgeflooten worden, on aan' de overige voordeelen, die de Proponenten alhier genieten, geen deel neemen kunnen, (a) Maar hebben zy zich vrywilJig tot het involgen

Cf) By deeze gelegenheid kan ik niet nala.atén, om een klynen uittrap "te doen die ik tor verdecdiging van deeze. ftad en onze ichikkingen ten opzichte van haar gedrag, en van haare betrekking omtrent de Prop.ment m van ons Mjnifterie voor noodzaakelyk , en voor een gedeelte van nrjmefl plicht boude. Ik herrinuer my dat ik in een onlangs alhier in 't licht gekoomen 'gefchrift, de woorden, geleezen heb : 7, Dat God het bezoeken der Comediën aan'een ie,, der, wanneer hy zyne krachten tot het welzyn van 't menfche„ lyke gezelfchap belteed had, als een edele opwekking des Gee„ ftes ook in 't In-zonder aan een Proponent gaarne gunde: en wel ,, voord/ aan cc<\ Proponent, in Hamburg, dis gswicn/yk, by den be„ zwaarlykflcr, riaakèlykfen arbeid van dé geheeie Waereld beöordekfd, „ maar Zeliin recht beloont wierd". Uc nyging vaji God omtrent een Proponent in Hamburg, die tegen zyne heilige en duure'vrywillig op zieli gèfiomefïè verplichting nochtans de Schouwplaats bezoekt, kan ons de eige verklaaring Gods in zyn woord tegen bpndbreekers en trouwloozen beeter ontdekken, dan de gewaande overtuiging van den fchryver die geloofd: dat God van de Schöuwfpellen 'en van de vervulling van duur beloofde plichten zo denkt ge'yk ftv, De klachte , die in deeze woorden ligt opaefloten over" bet onrechtvaardige a>.dvag der Waereld en dcezer ftad omtrent onze Proponenten , in 't beOordecien, en in 't ontrekken der fchulcü ;c be'ooniiricn, heeft men uit de pen van eenen inan het minft. kunnen verwachten, die trouwens geen oorzaak had, om over eene te geringe, of te laat gevolgde belooning van zyne bekwaamheid als Proponent te klagen. Dan waarin zal de nood van onze Proponenten beflaavi, die hun vooral in de oogen van God het recht geeven , tot hunne verkwikking de Schouwplaats te zoeken9 Voo.verft daarin , dat zy gemecnlyk by den bezwaarlykflen dagelykfen arbeid , van de galiceïc Waereld beoordeeld worden, Dat kan ik toch niet vinden dat de geheele lluiereld onze Proponenten by iiitftek tot een voorwerp van haare neiging te oordeelen maaken zoude. Ken Pré) ponent die den Predikftoel beklimt, maar daarby eenen wandel leid, die tegen de booven aangehaalde voorfchriften rec'ntftreek's aanloopt, verdiend harde oordeelen. Een Proponent die onnanftotelyk, wandelt, en by denwelken Leer en I.eeven overëenftemmen, t's aan de oordeelen van de Waereld niet meer onderworpen, dan een iegelyk ander oprecht man., en zodanig een weet zeeker,'wanneer jiy ook door qnrechte oordeelen gekrenkt zoude worden, zyne ïie-

■ ■'rus-