Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<4>

ook Vrouwen en Kinderen, zelfs Zuigelingen influit, welk gevoelen doof de volgende amculen Onloochenbaar word gedaafdj b.™*w uoor

Dat derhal ven de voorgeftelde algerneene Vergadering tairyker en koftbaarer ftaat te worden, dan volftrekt word verèifcht om aan 't oogmerk te beandwoorden, en dat men dus veilig, tot voordeel van % Lands Finantien en zonder benadeeling van de belangen des Volks liet getal van tien tot vyftien duizend zoude kunnen brengen. *

ad Art. 3.

», By die verdeeling dient in het oog gehouden te worden, om o-eene „ iphsung in Steden of Dorpen te maken, maar dezelven in hun geheel „ tot een of ander Departement te brengen, offchoon zodanig Departey ment daar door iets onder, of over het bepaalde getal mogt lopen.

Zonder deze voorzorge zal men zeer veele difficulteiten in de ^nroe.' ping ontmoeten. *, *

ad Art. 5.

Dat in deeze onderverdeeling het zelfde behoort in agt genomen en" dus aan dat Art. bygevoegd te worden. 1 '

„ In deeze afdeeling behoort men tot meerdere Faciliteering der 00 „ roeping mede m het oog te houden, om zoo veel mogelvk Doro bv „ Dorp te houden, offchoon iets onder of over het getaflopende doch „ te veel verfchillende, bepaald twee Dorpen zamenvoegen, en de op. „ roeping, aan eene gecombineerde Commisfie uit de beiden Dorps-Re„ geermgen, of Municipaliteiten, opdragen.

En behoort dit Capktel voords nog te worden vermeerderd met het Volgende Arcicul: v

De Municipaliteiten der Steden en Dorpen, ofDiitrföen, of wie zulks aangaan moge, zullen, elk in den hare,accuraate Lyften moeten maken van de Huisgezinnen en Zielen tot ieder Huisgezin behorende, alzoo te zamen uitmakende het totaal der Ieevende Zielen onder elks resfort gehorende, en die aan -.de Conftituëerende Vergadering, binnen vier weeken na het aanvangen harer fesfiën, inzenden. ■ "d rct

Zulks kan nu met dezelfde moeite, by de eerfte optelling, gefchieden • En zyn deze Lyften onmisbaar voor eene Conftituëerende^ Vergadering* om dan dien conform geregelde afdeeling te maken voor de grond -Vergaderingen, dat in zulk een geval, by het te ontwerpen Plan, behoort te °-e. fchieden, zal men de zaken op eenen geregelden voet geveftigd zien, en nTet aan dagelykfe verwarringen zyn bloot geiteld; want hoe zal men,'zonder zodanige vafle afdeeling eene, geregelde Opvolging voor eene algerneene Vergadenng, of Nationale Conventie, daarftellen ? Elk Departement immers behoort ten dien einde zyn eigen Gecommitteerden te hebben, en te behouden , en dien by overlyden of discontinuatie, door eenen andereu te doen vervangen.

ad Cap. II.

Dat Art. 8. behoorde te worden geampliëerd :

v> Hat, onder den naam Burgers, in 't generaal, alle ïnwooners gecomore„ hendeerd worden; Militairen, voorzoo verre die Burgers Kinderen zyn „ of binnen de Republiek hun Domicilie hebben, mede daar ander be5, greepen.

Dat

Sluiten